Regulamin sprzedaży treści cyfrowych za pośrednictwem Bloga www.arkadiuszszczudlo.pl

 

1) Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki sprzedaży Materiału (określonego poniżej) przez Arkadiusza Szczudło, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Szczudło z siedzibą w Rumii (84 – 230), przy ulicy Oliwskiej 39, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się NIP 5882283906 (dalej: „Sprzedawca”) na rzecz Użytkownika określonego poniżej.
 2. Sprzedaż Materiału możliwa jest za pośrednictwem Bloga prowadzonego przez Sprzedawcę na stronie internetowej: www.arkadiuszszczudlo.pl
 3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługę dodatkową związaną z procesem zakupu Materiału.
 4. Regulamin stanowi ogólne warunki dokonywania zakupu Materiału oraz korzystania z usług dodatkowych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 roku.

 

2) Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Blog – blog prowadzony przez Sprzedawcę, funkcjonujący pod adresem internetowym arkadiuszszczudlo.pl,
b) Dane Kontaktowe – następujące dane teleadresowe Sprzedawcy, pod którymi Użytkownik może się skontaktować z Sprzedawcą od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00: – ul. Oliwska 39, 84 – 230 Rumia, – +48 503 113 042, – [email protected],
c) Formularz Zamówienia – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną umożliwiająca dokonanie przez Użytkownika zakupu Materiału na Blogu,
d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
e) Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Bloga – m.in. artykuł, poradnik, wzór dokumentu (w szczególności umowy). Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału,
f) Regulamin – niniejszy regulamin,
g) Sprzedawca – Arkadiusz Szczudło, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Szczudło z siedzibą w Rumii (84 – 230), przy ulicy Oliwskiej 39, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się NIP 5882283906,
h) Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału,
i) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

 

3) Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu jest dostępny bezpłatnie na podstronie Bloga w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie w tym w formacie pdf za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane.
 4. Do dokonania zakupu Materiału przez Użytkownika niezbędne są:
  a) komputer z dostępem do Internetu
  b) zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari akceptująca pliki typu „cookies”;
  c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania procesu zakupowego, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
 7. Sprzedawca informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 8. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.  
 9. Sprzedawca informuje Użytkownika, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować nieprawidłowości w procesie zakupowym, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
 10. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 11. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania przez Sprzedawcę zabezpieczeń, o których mowa w ust. 10 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie przez Użytkownika programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 12. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika nie jest on uprawniony do dokonania zakupu Materiału.

 

4) Zakup Materiału

 1. Zakupu Materiału może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Bloga. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.              
 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić Formularz Zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. W Formularzu Zamówienia Użytkownik może oświadczyć, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do zakupionego Materiału natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, uzyskując w ten sposób natychmiastowy dostęp do danych, co spowoduje jednak utratę prawa odstąpienia od umowy przysługującego Użytkownikowi będącego Konsumentem, o którym mowa w § 6 Regulaminu.
 6. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).
 7. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.
 8. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje Umowa a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 9. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału.
 10. Po dokonaniu zakupu Sprzedawca doręcza Użytkownikowi fakturę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia. Faktury stanowiące dowód zakupu będą dostarczone Użytkownikowi wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy podany w Formularzu Zamówienia, w formie pliku *.pdf (e-faktura).

 

5) Korzystanie z Materiału

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail Sprzedawcy wskazanym w Danych Kontaktowych.
 4. Jeśli charakter Materiału tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Materiału.
 6. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

 

6) Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawa konsumenta, odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy w terminie 14 Dni Kalendarzowych, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, korzystając z Danych Kontaktowych Sprzedawcy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie wynikającej z załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta lub załącznika numer 1 do Regulaminu dostępnego na podstronie Bloga www.arkadiuszszczudlo.pl a także każdej innej formie zgodnej z prawem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazanych w Danych Kontaktowych.
 4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi będącemu Konsumentem na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 6. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedawcą. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi także w pozostałych przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

7) Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 4 Regulaminu, przy użyciu Danych Kontaktowych.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Wymogi te mają charakter jedynie zalecający – złożenie reklamacji bez zachowania tych wymogów nie wypływa na skuteczność złożonej reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Sprzedawcy.               
 5. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Użytkownika niebędącego K, wobec którego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.      
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika niebędącego Konsumentem za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Sprzedawcy.            
 7. Jeżeli działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Sprzedawcy wynikającego z Umowy Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.               
 8. Postanowienie ust. 7 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

 

8) Usługa dodatkowa świadczona drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatnie drogą elektroniczną dodatkową usługę związaną z procesem zakupu Materiału, tj. Formularz Zamówienia.
 2. Powyższa usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Powyższa usługa polega na złożeniu za pomocą formularza umieszczonego na Blogu zamówienia na zakup Materiału.                
 4. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Użytkownika na Blogu treści bezprawnych. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:
  a)  naruszających prawa i dobra osób trzecich,  
  b)   wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,       
  c)  propagujących pornografię lub przemoc,      
  d)  reklamowych,             
  e)  niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić korzystanie z Bloga i dokonywanie zakupu Materiału innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Bloga oraz świadczonej w ramach niego usługi drogą elektroniczną.     
 6. W razie zamieszczenia przez Użytkownika treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedawca ma prawo te treści usunąć.

 

9) Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika umieszczone w bazie danych Sprzedawca są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
  b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
  c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
 5. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do
  a) wglądu do swoich danych osobowych,
  b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

10) Kodeks dobry praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

11) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,       
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.                 
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

12) Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

Pin It on Pinterest